Automaation rooli ekologisessa ruoantuotannossa

Miten vertikaaliviljely hyötyy automaatioteknologiasta?

Pinoalla versojen vertikaaliviljely toteutetaan kontrolloidussa kasvuympäristössä. Tällainen kasvatusympäristö on hyvin otollinen automaatiolle, sillä sen olosuhteita voidaan ohjata, toisin kuin perinteisellä pellolla. Automaation avulla pystymme tuomaan esiin entistä paremmin vertikaaliviljelylle ominaisia hyötyjä, kuten vähäistä veden käyttöä. Automaatiota hyödyntämällä, pystymme viljelemään tehokkaammin ja ekologisemmin, parantaen versojemme laatua. Automaatio onkin merkittävässä roolissa Pinoalla nyt ja tulevaisuudessa.

Miten automaatio tehostaa tuotantoamme?

Hyödyntämällä erilaisia ohjattavia toimilaitteita, pystymme minimoimaan käsityön, kuten versojen kastelun sekä kasvuolosuhteiden hallinnoimisen.

Vain napin painalluksella voimme tehdä työn, johon olisi aiemmin voinut mennä tunteja. Tämän lisäksi työ tulee tehtyä tarkemmin ja tasalaatuisemmin,
joka näkyy positiivisesti lopputuotteen laadussa.

Miten automaatio parantaa tuotantoamme?

Automaation myötä kasvaa tuotantonnon kontrolloitavuus. Me saamme tarkempaa
tietoa kasvuolosuhteista ja laajemmat mahdollisuudet ohjata,mitä tuotannossamme
tapahtuu. Tällä tavoin pystymme helpommin löytämään kaikista optimaalisimmat kasvuolosuhteet, joissa versomme kasvavat maukkaiksi ja säilyvät pitkään. Voimme myös hyötyä automaatiosta kehittäessämme tuotantoamme ympäristöystävällisemmäksi, minimoimalla kasvatukseen kuluvia resursseja. Meille keskeiset arvot, ympäristöystävällisyys sekä korkea laatu, kulkevat siis käsi kädessä automaation lisäämisen kanssa.

Miten automaatio mahdollistaa uusia asioita?

Käyttämällä IoT-ominaisuuksia sulautetuissa automaatiojärjestelmissämme, aukeaa ovia uudenlaisiin mahdollisuuksiin. IoT-ominaisuuksien avulla yhdistämme tuotantolaitteemme verkostoksi, joka toimii kokonaisuutena. Kokonaisuutena, jota pystymme ohjata ja tarkastella myös etänä. Älykkäät järjestelmät tuovat käyttöömme myös mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä tuotantomme optimoinnissa. Tekoälyn avulla, voimme kehittää tuotantomme energia- ja resurssitehokkuutta tasolle, joka ei olisi ollut mahdollista ilman teknologiaa.

Miten siirrytään ketterämpään viljelyyn?

Pinoan automaation keskiössä on sulautettujen IoT-järjestelmien verkosto, jota käyttäen voimme ohjata koko tuotantoamme, sekä kasvuolosuhteita. Tämä verkosto mahdollistaa meille myös tuotannon reaaliaikaisen ja tarkan seurannan. Käytämme perinteisten tietoliikenneprotokollien sijaan IoT-ympäristöön soveltuvia protokollia, jotka mahdollistavat kevyemmän tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä luotettavat yhteydet. Mekatroniset laitteemme hyödyntävät robotiikkaa yksinkertaisten työvaiheiden automatisoimiseksi. Robotiikan, sulautettujen järjestelmien ja koko tuotantoa yhdistävien tietojärjestelmien kehittämiseen liittyy valtavasti työtä, joten haasteitakin riittää ratkottavaksi.

Miksi automaatio on niin tärkeää?

Modernit ja ekologiset viljelymenetelmät ovat keskeisessä osassa maatalouden kestävyyden kehittämisessä. Koemme, että automaatio on oleellinen osa tehokasta, laadukasta ja kestävää vertikaaliviljelyä. Mitä tehokkaammaksi vertikaaliviljely kehittyy, sitä enemmän sillä voidaan korvata perinteistä maataloutta, vähentäen ruuantuotannon ekologista jalanjälkeä. Kontrolloidut kasvuympäristöt tekevät vertikaaliviljelystä myös globaalisti replikoitavaa, jolloin alan potentiaali kestävän kehityksen suhteen on merkittävää. Pinoan teknologiset ratkaisut mahdollistavat versojen viljelyn paikallisesti kaikkialla maailmassa, tarjoten kestävää ja terveellistä lähiruokaa kaikille.